Profiel 6 Kernen Belang

 

Brede dorpspartij

 

6 Kernen Belang is een echte dorpspartij zonder binding met enige landelijke partij of stroming. Daardoor kan de partij optimaal opkomen voor de plaatselijke belangen en staat zij open voor mensen van alle ‘kleuren’, als ze tenminste de democratische beginselen onderschrijven. Zoals de naam al aangeeft, komt 6 Kernen Belang op voor alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek. Alle inwoners mogen er dus op rekenen dat 6KB zich hun wel en wee aantrekt.

 

De politieke partij 6 Kernen Belang (6KB) is eind 2001 opgericht. De Algemene Diessense Belangenpartij ADB en Dorpenbelang, twee partijen met een decennialange geschiedenis, zijn opgegaan in 6KB en hebben zodoende de basis gelegd voor deze nieuwe dorpspartij. Niet omdat ze zelfstandig geen bestaansrecht meer hadden, maar omdat ze de meerwaarde van vernieuwing zagen.

 

 

Beginselprogramma 6 Kernen Belang

 

1.    We vertegenwoordigen “iedereen”.

·        In alle kernen hebben we leden die signalen opvangen, lokale wensen en behoeftes kennen, meningen kunnen polsen en bekend zijn met de gevoeligheden.

·        6KB-vertegenwoordigers in raad en commissies komen ook uit alle kernen, met een goede vertegenwoordiging uit alle geledingen van de bevolking.

 

2.    Goed luisteren, beter besluiten.

·        We polsen actief meningen van voor- én tegenstanders en hebben een luisterend oor voor alle argumenten.

·        We gaan het gesprek aan met initiatiefnemers van voorstellen.

·        Bij belangrijke politieke keuzes organiseren we 6 Kernen debatten.

 

3.    Een lokale partij vanuit en voor alle 6 de kernen (niet gebonden aan een landelijke partij).

·        We willen bij verkiezingen afgerekend worden op onze eigen daden en standpunten, niet die van de landelijke politieke partij.

·        Ieder probleem is maatwerk en vraagt om een eigen, zorgvuldige afweging, waarbij we niet geremd worden door het keurslijf van landelijke uitgestippelde lijnen.

 

4.    Wij willen verantwoordelijkheid dragen.

·        Indien je de politieke rol serieus neemt, iets wil bereiken, dan moet je bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en dus in het college willen zitten.

·        Dat betekent dat wij vanuit een collegerol bereid zijn maximaal de belangen te behartigen en tot het sluiten van goede en acceptabele compromissen.

 

5.    Fatsoenlijke, eerlijke partij, met respect voor andermans mening.

·        Wij bezigen een heldere taal, durven ons uit te spreken en zijn wars van schreeuwerige populistische prietpraat en halve waarheden.

·        Mensen waarmee wij het oneens zijn durven we recht in de ogen te kijken, respecteren hun zienswijze en uitgangspunten, en gaan met hen met open vizier de discussie aan.

 

6.    We verdiepen ons in plannen, problemen en kansen over de volle breedte.

    Wij nemen alle belangen serieus en wegen deze af ten behoeve van de juiste keuze in het algemene belang.

    We hebben overal een standpunt over (na “goed luisteren”) en zijn zeker geen 1-issue partij.

 

7.    Kritisch opbouwend.

·        Ongeacht rol vanuit oppositie of coalitie geven we de voorkeur aan het aandragen van alternatieven in plaats van simpelweg “nee” zeggen op voorstellen.

 

8.    Pro-actief

  • Wij zijn een zeer initiatiefrijke partij, we lopen voorop bij het lokaal maatschappelijke debat.

 

Downloadversie beginselprogramma 6KB

 

6 Kernen Belang is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gevolg is dat giften en legaten aan 6 Kernen Belang fiscaal worden gestimuleerd. Giften zijn voor de schenker onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  6 Kernen Belang is over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting verschuldigd.