Kernpunt Voorzieningen

 

6KB maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van voorzieningen in onze kernen.

 

 

Onderzocht moet worden of in onze gemeente een dependance van een middelbare school kan worden gevestigd. Een eerste verkenning door 6KB wijst uit dat hier kansen liggen.

Voor de kern Hilvarenbeek maakt 6KB zich sterk voor het realiseren van een ouderenontmoetingsruimte in de locatie Hilverhummels. Nu de bouw van het nieuwe cultureel centrum begint, is het hoog tijd voor een concrete invulling van het beheer en de programmering.

In Diessen zijn de komende jaren cruciaal om de voorzieningen (van medisch centrum en ouderenontmoetingsruimte tot winkels en bank) voor het dorp te behouden. 6KB maakt zich sterk voor “Hart voor Diessen”: niet alleen plannen maken, maar ook uitvoeren.

In de kernen Esbeek, Biest-Houtakker, Haghorst en Baarschot gaat het vooral om behoud van de basisscholen alsmede realisatie en/of behoud van multifunctionele dorpshuizen.

 

t terug naar programma

 

 

KPT voorzieningen.jpg

 

 

 

 

 

 

Als we onze dorpen leefbaar willen houden, moeten we ervoor zorgen dat er voorzieningen blijven. Welke voorzieningen behouden of versterkt moeten en kunnen worden, is afhankelijk van de aard en omvang van de desbetreffende kern.

 

Voor onze totale gemeente geldt dat het ontbreken van middelbaar onderwijs door velen als een gemis wordt ervaren. 6KB wil dat wordt onderzocht of in onze gemeente een dependance van een middelbare school kan worden gevestigd. Een eerste verkenning hiernaar door 6KB heeft uitgewezen dat hier kansen liggen.

 

Voor de kern Hilvarenbeek maakt 6KB zich sterk voor het realiseren van een ouderenontmoetingsruimte. Vitaal Hilvarenbeek heeft in een gedegen rapport de behoefte onderbouwd en vier mogelijke locaties onderzocht. 6KB steunt de voorkeur van het rapport voor de locatie Hilverhummels aan de Varkensmarkt. Aangezien de financiële middelen beperkt zijn, denken wij – naast het ter beschikking stellen van het gebouw – aan een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente in combinatie met zelfwerkzaamheid, sponsoring en subsidies. Dit onder de voorwaarde dat de op te richten stichting de exploitatie volledig voor haar rekening neemt (geen structurele kosten voor de gemeenschap) en het gebouw ook ter beschikking wordt gesteld aan activiteiten voor mensen met een beperking.

 

Aan het nieuwe cultureel centrum is de afgelopen jaren hard gewerkt. Hierover is keer op keer een raadsbesluit genomen, maar helaas zijn er krachten die zich evenzovele keren niet bij het democratisch genomen besluit hebben neergelegd. 6KB vindt dat het hoog tijd is dat dit nieuwe centrum er komt. De bestaande gebouwen – Elckerlijc, muziekschool, bibliotheek en Werckwinckel – zijn totaal versleten en kunnen echt niet meer langer mee. Gelukkig zijn we na jaren van voorbereiding nu zo ver dat de vergunningstrajecten lopen en de schop hopelijk binnenkort in de grond kan. Dus geen vertraging meer, maar doorpakken en bouwen! Nu is het ook hoog tijd voor een concrete invulling van het beheer en de programmering. 6KB ziet hierbij graag een stevige verankering in de lokale gemeenschap.

 

Het Centrumplan is zeer belangrijk voor ons winkelbestand en moet snel op de rit. 6KB houdt vast aan de afspraak dat bij verhuizing van de C1000 in de Elst een andere supermarkt wordt gevestigd.

 

In de kern Diessen zijn de komende jaren cruciaal om de voorzieningen voor het dorp te behouden. Het betreft hier een breed spectrum van voorzieningen, van medisch centrum en ouderenontmoetingsruimte tot winkels en bank. Deze zaken hangen nauw met elkaar samen en het doel moet zijn het totaal te behouden. 6KB maakt zich sterk voor de centrumontwikkeling “Hart voor Diessen” en zal zich er zeer voor inzetten dat de komende jaren niet alleen plannen worden gemáákt, maar ook uitgevoerd.

 

In de kernen Esbeek, Biest-Houtakker, Haghorst en Baarschot gaat het vooral om behoud van de basisscholen alsmede realisatie en/of behoud van multifunctionele dorpshuizen. De basisscholen kunnen onder toepassing van de Samenwijs-visie ook plaats gaan bieden voor kinderopvang. Dorpshuizen herbergen het lokale verenigingsleven maar zijn ook bij uitstek de plek voor leefbaarheidsondersteunende initiatieven zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten voor senioren (van kaarten en buurten tot samen koken en eten).

 

t terug naar programma