Dossier Fietspad Haghorst - Moergestel

 

Toch onderzoek naar fietspad Moergestel-Haghorst (26 feb 2012)

6 Kernen Belang ijvert al jaren voor de aanleg van een fietspad van Haghorst naar Moergestel. Probleem was steeds dat de besluitvorming in Hilvarenbeek afhankelijk werd gemaakt aan die in buurgemeente Oisterwijk. Omdat Oisterwijk niet tot aanleg besloot, deed Hilvarenbeek dat ook niet. In 2007 is dit doorbroken: op initiatief van 6KB heeft Hilvarenbeek toen besloten om het fietspad hoe dan ook aan te leggen, zo mogelijk samen met Oisterwijk maar indien het niet anders kon, alleen op Hilvarenbeeks grondgebied.

Ondanks het vele lobbywerk van toenmalig 6KB-wethouder Mieke Hendrikx haakte Oisterwijk toch af en ging men zelfs niet in op het aanbod van Hilvarenbeek om de kosten 50%/50% te delen (terwijl ongeveer tweederde van het traject op Oisterwijks grondgebied ligt).

Inmiddels is het fietspad op Hilvarenbeeks grondgebied bijna gerealiseerd en gebeurt wat we hadden gehoopt: de Oisterwijkse politiek is toch weer in beweging gekomen. Moergestel Fietsdorp heeft het punt door middel van een burgerinitiatief op de agenda weten te krijgen en de gemeenteraad heeft unaniem opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek. Het college (dat in eerste instantie negatief had gereageerd) moet in september een compleet voorstel voorleggen, zodat de raad bij de begrotingsbehandeling een definitief besluit kan nemen. 6KB zal al het mogelijke doen om de besluitvorming in Oisterwijk positief te beïnvloeden, o.a. door overleg met de fracties daar. Verder zullen we de Hilvarenbeekse raad voorstellen een motie aan te nemen waarin Oisterwijk wordt opgeroepen het fietspad door te trekken naar Moergestel. Deze motie is voorgelegd aan de andere fracties en hopelijk schaart iedereen zich hierachter. Behandeling in de raad van 29 maart a.s.

conceptmotie fietspad Moergestel Haghorst 29 03 12.doc

Brabants Dagblad: Druk door motie

fietspad burgerinitiatief Moergestel.pdf

fietspad steun burgerinitiatief Moergestel.pdf

fietspad raadsvoorstel Oisterwijk feb 2012.pdf

fietspad verworpen amendement Oisterwijk 2009.pdf

Oproep 6KB aan Oisterwijkse politiek

 

 

 

Mieke Hendrikx neemt afscheid als wethouder (mei 2010)

 

 

Mieke 2klein.jpg

Mieke Hendrikx heeft, samen Cees van Mol en Wim Lemmens, als wethouder afscheid genomen van de gemeente. Een bont gezelschap was speciaal voor Mieke naar Elckerlijc gekomen:

familieleden en vrienden, leden van 6KB, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ambtenaren en andere belangstellenden. Het was vooral een informeel gebeuren want men wilde het afscheid op eigen wijze vieren. Als scheidend raadsnestor voerde Jac Linnemans het woord namens alle gemeenteraadsleden. Hij memoreerde de grote inzet en betrokkenheid die Mieke aan de dag legde. Als voorbeeld van haar niet aflatende inzet noemde Jac het veilig stellen van het fietspad Haghorst-Moergestel dat voor het overgrote deel op het conto van de 6KB-wethouder geschreven kan worden. In haar dankwoord noemde Mieke haar gezin en al diegenen waarmee ze in de afgelopen jaren mocht samenwerken. Over de toekomst denkt Mieke nog na. Voorlopig wordt het genieten, o.a. van de natuur.

Wij fietsen voor een FIETSPAD (13 september 2009)

 

 

 

Woensdagavond ontmoette de vriendengroep met Grard Blankers elkaar en bekokstoofden een plan. Vrijdag 26 juni diezelfde week was er een massale opkomst en fietste een peloton richting Moergestel om de lang gekoesterde wens van een veilige fietsverbinding kracht bij te zetten. 6KB pleit al jarenlang voor dit fietspad en was uiteraard van de partij.     

 

De jongeren hebben zelf op weg naar school in Oisterwijk hoe gevaarlijk de smalle en bochtige weg is. Het kerkdorp Moergestel wordt, door toedoen van de ultrafietser Guus Moonen, gepromoot als fietsdorp. Maar is het dat predicaat wel waard zonder veilige fietspaden naar alle buurtdorpen, vroegen de vrienden zich af?  Omdat vrijdag de avond van de lichtjestocht was en alle straten van Moergestel dan verlicht zijn en alle mensen zitten buiten, werd gekozen voor de bliksemactie. Met een grote groep mensen, vergezeld van protestborden werd de route van Guus gefietst. De fietsers kregen veel bijval en op de bomvolle markt van Moergestel wist Grard Blankers het voor elkaar te krijgen in een gloedvol betoog burgemeester Jansen van Oisterwijk toe te spreken.

 

090626-01 Actie Fietspad Haghorst Moergestel S. Zwaard.jpg090626-05 Actie Fietspad Haghorst Moergestel S. Zwaard.jpg

Veel animo bij de ludieke actie voor een fietspad Haghorst – Moergestel. 6KB was met een delegatie aanwezig. Op de foto Wil Vennix. Foto: Siem Zwaard.

 

 

Lees ook:

Fietspad Haghorst-Moergestel in 2010

Brief 6KB fietspad Haghorst-Moergestel.pdf

AMENDEMENT 6KB fietspad Haghorst-Moergestel april 2007.pdf

Wethouder Hendrikx (6KB) staat pal voor fietspad Haghorst

Artikel Brabants dagblad 26 feb 2009

 

 

Oproep 6KB aan Oisterwijkse politiek

 

Fietspad Haghorst-Moergestel in 2010 (26 mei 2009)

De verbinding Haghorst-Moergestel is onveilig voor de Haghorstse jeugd die op de fiets naar het voortgezette onderwijs in Oisterwijk gaan. Al jaren pleit 6KB voor een vrijliggend fietspad. Het beoogde fietspad ligt voor een deel op grond van de gemeente Hilvarenbeek, maar het tracé ligt voor een deel in de gemeente Oisterwijk. 6KB wil bewerkstelligen dat de Oisterwijkse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's opnemen dat dit fietspad in 2010 moet worden gerealiseerd.

 

Onderstaande brief is gestuurd naar de partijen in de Oisterwijkse gemeenteraad. Door diverse oorzaken en het aanbod van de gemeente Hilvarenbeek om de kosten 50%/50% te delen is het voor dit fietspad nu of nooit!

 

Brief 6KB fietspad Haghorst-Moergestel.pdf

 

Lees ook:

AMENDEMENT 6KB fietspad Haghorst-Moergestel april 2007.pdf

Wethouder Hendrikx (6KB) staat pal voor fietspad Haghorst

Artikel Brabants dagblad 26 feb 2009

 

 

Wethouder Hendrikx (6KB) staat pal voor fietspad Haghorst (27 feb 2009)

Al jarenlang wil Haghorst een fietspad naar Moergestel zodat de jeugd veilig naar school in Oisterwijk kan. Bovendien zou het fietspad aansluiten op fietspaden vanuit Hilvarenbeek, Tilburg, Oirschot en Oisterwijk, waardoor het fietstoerisme een positieve impuls zou krijgen. Mieke Hendrikxs heeft nog eens een krachtig pleidooi gehouden voor het fietspad.

 

6 Kernen Belang pleit al jaren voor dit fietspad. in juni 2008 zochten fractieleden van 6KB  hun Oisterwijkse collega’s op om te pleiten voor dit belangrijke fietspad. 6KB-wethouder Mieke Hendrikx van openbare werken sprak toen met haar Oisterwijkse collega Wagenmakers. Toen bleek dat Oisterwijk het niet redelijk vindt om 2/3 van de kosten te moeten betalen (2/3 van het traject ligt op Oisterwijks grondgebied) terwijl de wens voor het fietspad uitdrukkelijk afkomstig is van de gemeente Hilvarenbeek. Hendrikx probeert de Oisterwijkse verkeerswethouder nu over de streep te trekken met het aanbod de kosten te delen. Ook de provincie zou een flinke duit in het zakje doen omdat forse bedragen voor verkeersveiligheid gereserveerd zijn. Binnenkort zal Oisterwijk reageren volgens het Brabants dagblad.

 

Artikel Brabants dagblad 26 feb 2009

Weblog Mieke Hendrikx (zie link onder Collegeweblog)

 

 

 

Overleg over fietspad Haghorst-Moergestel (26 juni 2008)

 

De 6KB-fractie heeft contact gezocht met de Oisterwijkse raadsfracties over het fietspad van Haghorst naar Moergestel.

De Hilvarenbeekse raad heeft besloten dat dit fietspad er moet komen en we hopen uiteraard op een zelfde besluit in onze buurgemeente. Ook op college-niveau vindt overleg plaats. 6KB-wethouder Mieke Hendrikx van openbare werken heeft onlangs gesproken met haar Oisterwijkse collega Wagenmakers. Daaruit bleek dat Oisterwijk het niet redelijk vindt om 2/3 van de kosten te moeten betalen (2/3 van het traject ligt op Oisterwijks grondgebied) terwijl de wens voor het fietspad uitdrukkelijk afkomstig is van de gemeente Hilvarenbeek. Dat punt is uiteraard niet 1-2-3 opgelost, maar er zit gelukkig wel beweging in.

 

 

Mieke Hendrikx wethouder Openbare Werken en Milieu (OWM) (21 okt 2007)

 

In de raadsvergadering zal Mieke Hendrikx voorgedragen worden als kandidaat-wethouder namens 6KB. Hiermee levert de partij een ervaring en bestuurskracht in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. In het college is Mieke loco-burgemeester en krijgt ze de portefeuille openbare werken en milieu. Kees van Mol (PvdA) en Wim Lemmens (CDA) keren in terug als wethouder.

 

In de vorige raadsperiode bezette Mieke de post OWM ook. Voor de nieuwe wethouder is er alle reden de mouwen op te stropen. Belangrijke 6KB-punten zoals een duurzame en definitieve oplossing voor het uiterst waardevolle natuurgebied Gorp en Roovert, voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad Haghorst-Moergestel moeten ter hand genomen worden. Maar ook de verkeerscirculatie rond het nieuwe MCC en rond het Centrumplan, waar de vorige wethouder Hesselmans nagenoeg niets aan gedaan heeft, wachten op een aanpak. Uitvoering van de zogenaamde 4e poot bij Esbeek ligt ook op het bordje van de wethouder maar deze kan pas gerealiseerd worden nadat de gemeente de grond die daarvoor nodig is verwerft.    

 

 

6KB tevreden met coalitieakkoord (21 okt 2007)

 

6KB is tevreden omdat haar wijzigingsvoorstellen in het coalitieakkoord voor het merendeel zijn overgenomen en zullen worden verwerkt in het gewijzigde beleidsprogramma.

Vanuit de overtuiging dat er de afgelopen anderhalf jaar al veel te veel tijd verloren is gegaan aan politiek gedoe, is besloten niet een compleet nieuw beleidsprogramma te schrijven maar het eerder vastgestelde programma als vertrekpunt te nemen. Alle drie partijen hebben wijzigingsvoorstellen ingediend, maar aangezien 6KB niet bij de opstelling van het geldende beleidsprogramma was betrokken, heeft die partij uiteraard de meeste inbreng gehad.

 

Belangrijke wijzingen zijn o.a.

§   duurzame oplossing voor Gorp en Roovert door afsluiting van Roovert

§   duidelijkheid over wat wel en niet mag op inbreidingslokaties

§   fietspad Haghorst-Moergestel

§   verbreding fietspad Roovert

-           beperkingen plannen de Utrecht

 

Persbericht 21 oktober coalitieakkoord

 

 

GL, CDA en PvdA halveren reservering fietspad Haghorst-Moergestel (4 mei 2007)

 

Het ambtelijke advies was om de volledige kosten van aanleg van het fietspad van Haghorst naar Moergestel op de meerjarenbegroting op te nemen. 6KB vond en vindt dat een goede zaak. Weliswaar vinden ook wij dat een groot deel van deze investering uit subsidies moet worden gedekt, maar het blijkt keer op keer – ook in andere gemeenten – dat men pas subsidies loskrijgt als men zelf het volle bedrag durft te reserveren. Bovendien willen wij graag een helder signaal afgeven aan onze buurgemeente Oisterwijk, zodat ook daar een positief besluit valt. B&W stelden echter voor om de reservering te halveren. 6KB heeft hierover een amendement ingediend, dat onder meer inhield:

·         de reservering op de meerjarenbegroting volledig in stand te laten;

·         het college opdracht te geven de pogingen om subsidie voor dit fietspad te verkrijgen met kracht voort te zetten;

·         de raad van de gemeente Oisterwijk schriftelijk kenbaar te maken dat de aanleg van dit fietspad op het grondgebied van beide gemeenten hoge prioriteit heeft.

Helaas werd dit 6KB-voorstel alleen ondersteund door de VVD en stemden de coalitiepartijen CDA, PvdA en Gemeenschapslijst tegen. Vooral van laatstgenoemde partij was dat vreemd, hetgeen VVD-raadslid Dane de kritische reactie ontlokte dat de Gemeenschapslijst de afgelopen jaren in de oppositie, onder meer bij monde van het Haghorstse raadslid Jan van Doormaal, steeds riep dat dit fietspad er zo snel mogelijk moest komen maar er nu in de coalitie ineens heel anders over denkt.

 

 

6KB tegen intrekken geld voor fietspad Haghorst- Moergestel

 

 

Een ander kritiekpunt van 6KB is dat het college het gereserveerde krediet voor het fietspad van Haghorst naar Moergestel wil halveren. Dit fietspad is de belangrijkste ontbrekende schakel in de fietsverbindingen tussen onze 6 kernen en de buurgemeenten. Zowel voor de verkeersveiligheid (o.a. schoolgaande jeugd) als uit toeristisch oogpunt is het belang van deze verbinding groot. De kosten van grondverwerving en aanleg zijn geraamd op € 1.158.000 en dat bedrag staat op de begroting gereserveerd. Helaas stellen B&W nu voor om de helft hiervan te laten vrijvallen, omdat de andere helft moet worden gedekt uit subsidies. Natuurlijk is ook 6KB een groot voorstander van het binnenhalen van zo veel mogelijk subsidies, maar de praktijk leert keer op keer dat subsidieverstrekkers – onder meer de provincie – pas een bijdrage willen toekennen als de financiering eigenlijk al rond is. 6KB heeft daarom bepleit om het volle bedrag gewoon in de begroting te laten staan, maar tegelijkertijd uiteraard te blijven proberen zo veel mogelijk subsidies binnen te halen.

Bij het voorstel om 6,5 ton uit te trekken voor de aanleg van een fietspad langs de Groenstraat in Esbeek van de Dorpsstraat tot de Larestraat zet 6 Kernen Belang vraagtekens. Wij verbazen ons er over dat het college en de coalitiefracties absoluut niet geïnteresseerd zijn in nut of noodzaak van dit fietspad. Blijkbaar is dit een politiek compromis en moet het er dus hoe dan ook komen. Van enige verkeerskundige onderbouwing, ongevallen-analyse, argumentatie of afweging ten opzichte van andere investeringen is geen sprake. Wij vinden dat onverantwoord en zolang die onderbouwing er niet komt, is 6KB tegen deze investering.

 

Wim Blankers verlaat raad na negen jaar. (19-3-2006)

 

Vanwege verandering van baan en het tijdbeslag dat daarmee gemoeid is stelde Wim Blankers zich niet meer beschikbaar als raadslid. Wim kwam in 1995 in de raad van de toenmalige gemeente Diessen als opvolger van de tussentijds aftredende Adriaan Loonen.  Hij was daarmee het laatste raadslid van de voormalige gemeente Diessen.

 

Richting herindeling viel de Fractie Haghorst uit elkaar en Wim sloot zich met een groep medestanders aan bij de toenmalige ADB. De eerste periode na de herindeling deed Wim commissiewerk. In 1999 keerde hij weer terug in de raad. Zijn voorkeur ging uit naar welzijn in alle facetten (verenigingen, subsidies, voorzieningen, sociale zaken, onderwijs). Vennix: "Verder was jij zeker ook de man van de kleine kernen. Ervaringsdeskundige zullen we maar zeggen." Wil Vennix dankte Wim voor zijn langdurige inzet voor de gemeenschap. Wim Blankers blijft actief betrokken bij 6KB. Twee ontwikkelingen zal hij zeker met meer dan gemiddelde belangstelling blijven volgen. bestemmingsplan de Welder in uitvoering en realisatie van het fietspad van Haghorst naar Moergestel. Wil Vennix: "Wij gaan ons uiterste best doen om die zaken - en nog veel meer - de komende jaren rond te krijgen. En als dat niet gaat lukken, dan horen we je commentaar wel Wim, want dan is het 'hillemôl niks'!"