Steun 6KB voor starters

 

Het college wilde de grondprijs voor de vrije sector vanaf 2009 verhogen naar € 434 per m2 (excl. BTW, geldt ook voor de prijzen hierna). Gelet op de onderliggende taxaties vonden de coalitiepartijen 6KB, PvdA en CDA dat te fors. 6KB vindt dat de grondprijzen (behalve voor de starters, zie hierna) niet te ver onder de marktprijs moeten liggen, anders komt gronduitgifte neer op het uitdelen van cadeautjes aan enkele gelukkigen. Maar € 434 vonden ook wij toch te fors voor onze gemeente en deze prijs is als gevolg van een wijzigingsvoorstel van 6KB, PvdA en CDA teruggebracht naar € 400.

 

Verder is veel aandacht besteed aan de starters. Terecht, want zij kunnen op de bestaande woningmarkt maar mondjesmaat terecht en zijn dus grotendeels aangewezen op de toewijzing van kavels door de gemeente. De vrijesectorprijs geldt niet voor de starters, tenzij een groter kavel willen verwerven. Voor kavels tot 150 m2 en een inkomen van maximaal 1,25 x modaal geldt een prijs van € 202 (“starters gereduceerd”). Voor kavels van 150 tot 200 m2 geldt een prijs van € 301 (“starters”). Voor beide groepen geldt bovendien een zogeheten labelingsregeling. Dat betekent dat de woning bij verkoop moet worden doorverkocht aan een opvolgende starter. Bij de “starters gereduceerd” geldt die verplichting 20 jaar, bij de “starters” 10 jaar. De verhoging van de vrijesectorgrondprijs geldt voor deze twee categorieën niet, juist omdat de gemeente onze starters op weg wil helpen.

De startersverenigingen uit Haghorst, Diessen en Hilvarenbeek hebben hun visie op het nieuwe grondprijzensysteem meermalen ingebracht en 6KB heeft hun kritiek en ideeën nadrukkelijk meegewogen. Naar aanleiding daarvan hebben wij samen met CDA en PvdA het voorstel gedaan om de maximale grootte van de “starters”-kavels in de eerste fase van de CPO-projecten (collectief bouwen) in de plannen De Welder, Vroonacker 3 en Loosche Akkers te verhogen van 200 m2 naar 250 m2.

Verder heeft fractievoorzitter Wil Vennix namens 6KB bij wethouder Lemmens bepleit om ruimhartig om te gaan met de bevoegdheid om, in het voordeel van de starters, af te wijken van de genoemde criteria. Zo kan een tussenwoning meestal wel op een kavel van minder dan 150 m2 maar een hoekwoning vaak niet. Dat mag er volgens de starters en volgens ons niet toe leiden dat er dan maar lange rijen met nagenoeg alleen tussenwoningen worden gepland. De wethouder wilde niet meegaan in ons verzoek om hier “ruimhartig” mee om te gaan maar koos in plaats daarvan voor de omschrijving “zorgvuldig”.

Verder heeft de gemeenteraad besloten aan te sluiten bij de VROM-regeling inzake startersleningen. Starters uit onze gemeente die een woning kopen (bestaand of nieuw) kunnen onder voorwaarden bij een landelijk fonds een extra lening opnemen. Hilvarenbeek stort hiervoor 3 x € 400.000 in het fonds, waarmee plm. 20 starters per jaar geholpen zouden kunnen worden. 6KB heeft gepleit voor zo veel mogelijk zekerheid en duidelijkheid voor de starters. Men moet voor aankoop immers zeker kunnen weten een beroep te kunnen doen op de starterslening. Om die reden hebben wij ook, samen met CDA en PvdA, het voorstel ingediend om in geval van veel aanvragen eventueel budget van lagere jaren naar voren te halen. De 3 x 20 aanvragen voor de komende 3 jaren worden op deze wijze min of meer geclusterd.

Al met al is duidelijk dat het gemeentebestuur van Hilvarenbeek waar mogelijk rekening houdt met de starters en hen ook in de huidige tijden van stijgende rente en bouwkosten financieel steunt. 6 Kernen Belang steunt dat van harte!

 

naar 6KB actueel